سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه باقر العلوم سازمان تبلیغات اسلامى 
محقق  
 
 
تدوین مقاله 
همکاری 
امور فرهنگی آستانه مقدسه 
محقق  
 
 
تدوین مقاله 
همکاری 
انجمن اهل قلم  
عضو انجمن  
 
 
علمی  
همکاری 
پژوهشگاه باقر العلوم سازمان تبلیغات اسلامی 
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
امور فرهنگی آستانه مقدسه 
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مجله «نور علم» نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
نویسندگی 
 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
مجله پیام حوزه 
محقق 
 
 
علمی، پژوهشی